נבחרות ספורט החרגה בלימודי העשרה

החרגת סטודנטים המשתתפים בתזמורת, במקהלה ובנבחרות הספורט  

מחובת לימודי העשרה בטכניון 

 

סטודנט/ית שצבר/ה 6 נקודות זכות או יותר באחד מהמקצועות הבאיםמקהלה 3 (394587) או תזמורת (394582), לא יחויב להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה, אך יחויב בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצועות הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 1, המצ”ב
בכל מקרה על הסטודנט/ית לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה 

 

סטודנט/ית שצבר/ה 6 נקודות זכות או יותר במקצוע: נבחרת ספורט (394902), בקבוצה המייצגת את הטכניון (להלן רשימה המתעדכנת בתחילת כל שנת לימודים), לא יחויב להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצוע הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה 2 המצ”ב
בכל מקרה על הסטודנט/ית לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה  

 רשימת קורסי נבחרות ספורט לפי סמסטרים:

 

טבלה 1: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים במקהלה 3 (394587) או בתזמורת (394582) 

מס’ נקודות זכות במקהלה או תזמורת  מינימום לימודי 

העשרה 

 

בחירה חופשית  סה”כ נקודות 

העשרה/חופשית 

  4 שנתי  3 שנתי  4 שנתי  3 שנתי  4 שנתי  3 שנתי 
0  6.0  6.0  4.0  2.0  10  8 
2.0  6.0  6.0  2.0  0  10  8 
4.0  6.0  6.0  0  0  10  10* 
6.0  4.0  2.0  0  0  10  8 
8.0  2.0  2.0  2.0  0  10  10* 
10.0  2.0  2.0  0  0  12*  12* 
12.0  2.0  2.0  0  0  14*  14* 

*נקודות מעבר ל-10.0 (או מעבר ל-8 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר 

טבלה 2: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (394902)  

מס’ נקודות זכות בנבחרת  מינימום לימודי 

העשרה 

השלמת חובת חינוך גופני  בחירה חופשית  סה”כ נקודות 

נבחרת/העשרה/חופשית 

וחינוך גופני 

    4 שנתי  3 שנתי  4 שנתי  3 שנתי  4 שנתי  3 שנתי 
0  6.0  2.0  2.0  4.0  2.0  12  10 
1.5  6.0  1.0  1.0  3.5  1.5  12  10 
3.0  6.0  0  0  3.0  1.0  12  10 
4.5  6.0  0  0  1.5  0  12  10.5* 
6.0  4.0^  0  0  2.0  0  12  10 
7.5  4.0^  0  0  0.5  0  12  11.5* 
9.0  2.0^  0  0  1.0  0  12  11* 
10.5  2.0^  0    0    12.5*   
12  2.0^  0    0    14.0*   

*נקודות מעבר ל-12.0 (או מעבר ל-10 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר 

* החלטת ועדת סנט מיום 17.3.2013