נבחרות ספורט החרגה בלימודי העשרה

החרגת סטודנטים המשתתפים בתזמורת, במקהלה ובנבחרות הספורט  

מחובת לימודי העשרה בטכניון 

 

סטודנט/ית שצבר/ה 6 נקודות זכות או יותר באחד מהמקצועות הבאיםמקהלה 3 (394587) או תזמורת (394582), לא יחויב להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה, אך יחויב בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצועות הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 1, המצ”ב
בכל מקרה על הסטודנט/ית לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה 

 

סטודנט/ית שצבר/ה 6 נקודות זכות או יותר במקצוע: נבחרת ספורט (394902), בקבוצה המייצגת את הטכניון (להלן רשימה המתעדכנת בתחילת כל שנת לימודים), לא יחויב להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויב בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצבר במסגרת המקצוע הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה 2 המצ”ב
בכל מקרה על הסטודנט/ית לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה  

 רשימת קורסי נבחרות ספורט לפי סמסטרים:

 

טבלה 1: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים במקהלה 3 (394587) או בתזמורת (394582)

מס' נקודות זכות
במקהלה או תזמורת
מינימום לימודי העשרהבחירה חופשיתסה"כ נקודות
העשרה/חופשית
4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי
06.06.04.02.0108
2.06.06.02.00108
4.06.06.0001010*
6.04.02.000108
8.02.02.02.001010*
10.02.02.00012*12*
12.02.02.00014*14*

*נקודות מעבר ל-10.0 (או מעבר ל-8 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר 

 

טבלה 2: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (394902)  

מס' נקודות
זכות בנבחרת
מינימום
לימודי העשרה
השלמת חובת
חינוך גופני 
בחירה חופשיתסה"כ נקודות
נבחרת/העשר/חופשית
וחינוך גופני
4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי
06.02.02.04.02.012.010.0
1.56.01.01.03.51.512.010.0
3.06.0003.01.012.010.0
4.56.0001.5012.010.5*
6.04.0^002.0012.010.0
7.54.0^000.5012.011.5*
9.02.0^001.0012.011.0
10.52.0^0-0-12.5*-
12.02.0^0-0-14.0*-

*נקודות מעבר ל-12.0 (או מעבר ל-10 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר 

* החלטת ועדת סנט מיום 17.3.2013