הצטיינות בלימודים

טבלת ערוצים להצטיינות בסמסטר:

סעיף 3.1.4 – תקנה – הצטיינות בזמן לימודים (מתוך הקטלוג)

א. מסלולי הלימודים יחולקו מעת לעת ע”י דיקן לימודי הסמכה, בהתייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות, לקבוצות, שתקראנה לצורך סעיף זה “ערוצי לימוד”. רשימת ערוצי הלימוד תפורסם באתר לימודי הסמכה. 

ב. דיקן לימודי הסמכה יקבע ויפרסם, לקראת טקס מצטייני הנשיא המתקיים בכל סמסטר, ספים מספריים להצטיינות נשיא והצטיינות דיקן בכל ערוץ לימודים. הספים יקבעו על סמך הישגים בסמסטר שחלף. הספים יקבעו כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד כ-3% בהצטיינות נשיא ועד כ-15% בהצטיינות דיקן (כולל הצטיינות נשיא) – ובתנאי שהספים המספריים לא יפחתו מ-91 (הצטיינות נשיא) ו-84 (הצטיינות דיקן). 

ג. הקריטריון להצטיינות נשיא יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 91 ומעלה, בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב’ לעיל. הקריטריון להצטיינות דיקן יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 84  ומעלה בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב’ לעיל. 

חורף תשפ”ב

אביב תשפ”א

חורף תשפ”א

אביב תש”ף

חורף תש”ף

אביב תשע”ט

חורף תשע”ט

אביב תשע”ח
חורף תשע”ח
אביב תשע”ז
חורף תשע”ז
אביב תשע”ו
 חורף תשע”ו
אביב תשע”ה
חורף תשע”ה
אביב תשע”ד
חורף תשע”ד
אביב תשע”ג
חורף תשע”ג
אביב תשע”ב
חורף תשע”ב
אביב תשע”א
חורף תשע”א
אביב תש”ע
חורף תש”ע
אביב תשס”ט
חורף תשס”ט
אביב תשס”ח
חורף תשס”ח
אביב תשס”ז
חורף תשס”ז
 אביב תשס”ו
חורף תשס”ו